Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Varnostne razmere na Balkanu : zaključna naloga
Authors:Glavaš, Robert (Author)
Prezelj, Iztok (Mentor) More about this mentor... New window
Language:Slovenian
Work type:Specialist thesis
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:Vojne so zaznamovale začetek in konec 20. stoletja na Balkanu. To je bilo obdobje, ko so postajale napetosti med razvitim severnim delom in nerazvitim južnim delom nekdanje države nevzdržne, nasproti partijski strukturi se je začela krepiti opozicija. Razpad dvopolarnega sistema mednarodnih odnosov je pripeljal do popolnoma novega položaja Balkana. Izvori konflikta, ki so nastajali na območju jugovzhodne Evrope, so se odvijali po identičnem scenariju in so imeli korenine v nacionalističnih težnjah enega naroda nad drugim, podkrepljenih z verskim ekstremizmom, migracijami, begunci in drugimi zgodovinskimi spremenljivkami, pa tudi s korupcijo in organiziranim kriminalom. Pokazalo se je, da države tega območja niso bile sposobne zgraditi lastnega varnostnega sistema ter da je z razpadom blokovskega ravnovesja nastal varnostni vakuum. Nerešena etnična in druga vprašanja, ki so dejansko pripeljala do spopadov in pozneje vojn v nekdanji Jugoslaviji, so Evropi razkrila balkanske razdelitve in probleme, ki iz njih izvirajo. Hkrati so veliki valovi beguncev zalili Evropo in del varnostnih problemov prestavili na območje zunaj balkanske regije. Obsežno in dolgotrajno iskanje možnosti za mir na tleh nekdanje Jugoslavije je bilo posledica nemoči porajajoče se svetovne ureditve po koncu hladne vojne in neprimernost njenih sredstev za hitro reševanje kriz. Čeprav je Evropa pri svojem pogledu na krizo poskušala oblikovati enotno politično izhodišče, je bilo že od začetka videti, da imajo velike evropske države različne poglede. Danes je po eni strani zelo težko, po drugi strani pa zelo lahko govoriti o varnosti v regiji. Lahko zato, ker imamo v bližnji preteklosti izvrsten primer grožnje evropski kolektivni varnosti % kosovsko krizo in še celo jugoslovansko kalvarijo pred tem, težko pa zato, ker danes, po dokaj uspešni stabilizaciji Balkana oz. JV Evrope, tako rekoč ni niti ene trde grožnje varnosti v regiji. Kljub temu pa lahko še vedno trdimo, da so medetnični odnosi, begunci, migracije, korupcija in druge težnje še vedno prisotne in kot take tudi vplivajo na varnostne razmere na Balkanu. Odgovornost za rešitev balkanskih konfliktov mora v tem primeru prevzeti Evropa, kajti potencialna žarišča so na njenem pragu. Dolgoročnejše rešitve balkanskih konfliktov je potrebno iskati v postavljenih načelih in vrednotah ter v njihovi dosledni uporabi.
Keywords:varnostne razmere, Balkan, nacionalizem, grožnje
Year of publishing:2008
Publisher:[R. Glavaš]
Source:Poljče
UDC:32(497)
COBISS_ID:3027150 Link is opened in a new window
Note:avtor Robert Glavaš. ,Na vrhu nasl.str.: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, Poveljniško štabna šola, 5. generalštabno vojaško izobraževanje in usposabljanje častnic in častnikov Slovenske vojske. ,Mentor Iztok Prezelj. ,Slovenska vojska, Center vojaških šol, Poveljniško štabna šola. ,Bibliografija: f. 61-63. ,Povzetek ; Summary.; 64 f. ; 30 cm.
Views:8023
Downloads:166
Files:.pdf SPEC_Glavas_Robert_i2008.pdf (511,83 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Abstract:Wars marked beginning and end of 20th century on Balkans. This was period, when tensions between developed northern part and undeveloped southern part former state were becoming unbearable. Opposition started to grow up strong opposite Communist structure. Breakup of political system of international attitudes led to completely new position of Balkans. Origins of conflict that they were occurring on region SE of Europe they were going on round identical script and were having of root in nationalist aspirations one nation above other. They are supported with religious extremism, migrations, refugees and other historical variables, with corruption and organized crime too. It turned out, that state of this range weren't capable to build of own safety system and that safety vacuum occurred with breakup of military balance. Unsettled ethnic and other question which to led actually engagements and later wars in former Yugoslavia they uncovered Balkan distributions and problem to Europe that they coming from them. At the same time a lot of refugees from Balkan region moved from one part Europe to another and they tried to find safety commune. Extensively and lastingly search of possibility for peace on floor of former Yugoslavia was consequence of helplessness incipiently world regulation round end of cold war and impropriety of her means for quick solving of crises. Although Europe at her view on crisis was trying to form commonly political starting point was already from the beginning to see that large Europe states have different views. Today is very heavy speak round safety in region on one side at the other hand we can also explain safety in region on easy way. Easy way because have in nearby past excellent case of threat to Europe collective safety % Kosovo crisis and still whole Yugoslavia threat before this. Heavily, because today round rather successful stabilizations of Balkan or SE of Europe we can speak about no one hard threat of safety in region. We can claim in spite of this still that attitudes are multiethnic refugees migrations corruption and of other aspiration still present and as such also influence of safety circumstance on Balkan, Europe must adopt responsibility for solution of Balkan conflicts in this case because potential crises are on her threshold. Long range run solution of Balkan conflicts is necessary to search in located principles and values and in their consistent use.
Keywords:Balkan, nationalism, security, threat

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top