Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Obrambna diplomacija kot sredstvo zagotavljanja varnosti : primer Republike Makedonije
Authors:Aziri, Florim (Author)
Malešič, Marjan (Mentor) More about this mentor... New window
Brglez, Milan (Co-mentor)
Language:Slovenian
Work type:Master's thesis/paper
Organization:PŠŠ - Command and Staff School
Abstract:V tem magistrskem delu opisujem vlogo obrambne diplomacije pri zagotavljanju varnosti držav in njen vpliv na oblikovanje nacionalnovarnostnega sistema. V začetnem delu sem opredelil pojme in načine zagotavljanja varnosti držav, na podlagi katerih sem analiziral in pozneje primerjal uspešnost delovanja obrambne diplomacije majhnih držav, med katere spadajo tudi Makedonija, Slovenija in Švica. Vse tri države so po padcu berlinskega zidu in z osamosvojitvijo (RM in RS) razvile nov koncept obrambne diplomacije, ki je obsegal programe obrambnega sodelovanja, nadzor nad oborožitvijo, spodbujanje reform v vojskah ter dejavnosti za krepitev medsebojnega zaupanja. Zanimivo obliko obrambne diplomatske dejavnosti je leta 1994 ponudil Nato s programom Partnerstvo za mir (pozneje tudi z drugimi programi in pobudami), da bi vzpostavil politično, obrambno in vojaško partnersko sodelovanje. Makedonija, Slovenija in Švica so se odločile pristopiti k PzM zaradi gradnje povezljivosti oboroženih sil držav partneric in uresničevanja njihovih zunanjepolitičnih strategij, med katerimi je zagotavljanje varnosti najpomembnejši cilj. Makedonija in Slovenija sta izbrali članstvo v Natu kot strategijo zagotavljanja varnosti, medtem ko se je Švica osredotočila samo na sodelovanje z Natom, da bi ohranila svojo nevtralnost. Skupno vsem trem državam je tudi to, da njihova obrambna diplomacija obsega mirnodobno sodelovanje in uporabo ministrstva za obrambo kot orodja zunanje in varnostne politike z nalogo strateškega delovanja pri zmanjševanju možnosti konfliktov, podpiranja demokratičnih civilno-vojaških odnosov, podpore drugim državam pri razvoju zmogljivosti za operacije ohranjanja miru itn.
Keywords:obrambna diplomacija, nacionalnovarnostni sistem, varnost, varnostna politika, zunanja politika, sodelovanje, mir, mednarodne organizacije, Nato
Year of publishing:2012
Publisher:[F. Aziri]
Source:Ljubljana
UDC:355.02(497.7):327(043.2)
COBISS_ID:4401614 Link is opened in a new window
Views:10587
Downloads:102
Files:.pdf RAZ_Aziri_Florim_i2012.pdf (704,42 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Defence diplomacy as a means of providing security - the case of the Republic of Macedonia DefencDefence diplomacy as a means of providing security - the case of the Republic of Macedonia
Abstract:This master work deals with the role of defense diplomacy in ensuring of safety of states and its impact on creation of national security system. In the initial part I defined concepts and ways of ensuring security of countriesin which I analyzed and then compared the performance of defense diplomacy of small states, which include Macedonia, Slovenia and Switzerland. All three countries with the fall of the Berlin Wall and the independence (RM & RS), have developed a new concept of defense diplomacy, which included a program of defense cooperation, arms control, to prevent its spread, promote reforms in the armed forces and activities strengthening of mutual trust. Interesting form of defense diplomatic activities in 1994, offered NATO by theprogram Partnership for Peace (later also with other programs and initiatives), in order to establish a political, defense and military partnership. Macedonia, Slovenia and Switzerland have decided to join the PfP in order to build the connectivity of the armed forces of partner countries and with the aim realization of their foreign policy strategies, including ensuring the safety as one of the most important goal. Macedonia and Slovenia have chosen membership in NATO as the possibility of providing security while Switzerland orients themselves only in collaboration with NATO and keeping itsneutrality. Common to all three countries is the fact, that their defense diplomacy scope of peacetime cooperation and use of Department of Defense as atool of foreign and security policy, strategic engagement with the task to reduce the potential conflicts, promote democratic civil-military relations, support for other countries to develop capacities for operations peacekeeping, etc.
Keywords:defense diplomacy, national security system, security, security policy, foreign policy, cooperation, peace, international organizations, NATO

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top