Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Search the digital library catalog
  • (Pomoč)
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Query: search in
search in
search in
search in
Work type: * old and bolonia study programme
Language:
Search in:
Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Priročnik Psihologija vodenja : razvoj vodenja in enote ter njeno delovanje na misiji
Gregor Jazbec, 2015

Found in: osebi
Keywords: elektronske knjige
Published: 30.10.2015; Views: 9666; Downloads: 820
.pdf Fulltext (1,11 MB)

2.
Vojaški voditelj - poveljnik : zaključna naloga
Tomaž Žbogar, 2013

Abstract: Koncept voditeljstva v Slovenski vojski (SV) temelji predvsem na ameriškem konceptu vojaškega voditeljstva. Ugotavljam, da je bil v fazi razvoja slovenskega koncepta britanski koncept zapostavljen. Vojaškega voditelja - poveljnika v SV opredeljujejo vrednote in osebnostne lastnosti, veščine in znanje, s katerimi razpolaga, ter način vodenja oz. njegova dejanja. Lastnosti vojaškega voditelja - poveljnika v britanski vojski so odraz njegovega značaja, ki ga oblikujejo vrednote, osebnostne karakteristike in lastnosti, ki podpirajo učinkovito voditeljstvo. Poleg tega njegove lastnosti bistveno opredelijo njegova dejanja. Stile voditeljstva britanski voditelji - poveljniki prilagajajo stopnji usposobljenosti in motiviranosti enote, svojemu značaju in situaciji. Slovenski koncept voditeljstva lahko obogatimo z britanskimi pogledi z namenom, da bo slovenski koncept voditeljstva bolj učinkovit in smiselno uporaben za potrebe SV.
Found in: osebi
Keywords: vojaški voditelj - poveljnik, vojaško voditeljstvo, stili voditeljstva, poveljevanje
Published: 10.11.2016; Views: 7926; Downloads: 248
.pdf Fulltext (417,40 KB)

3.
Vpliv uspešnosti vodenja vojaškega tima na karierno pot : zaključna naloga
Miloš Dumić, 2013

Abstract: Zaključna naloga vsebuje izhodišča in predpogoje, ki so ključni za izgradnjo učinkovitega vojaškega tima. Predstavljeni so osnovni pojmi na podlagi sistematične predstavitve ustanovitve in razvoja učinkovitega in kohezivnega vojaškega tima iz prakse v Slovenski vojski. Teoretični del zajema opredelitev tima, s poudarkom na vojaškem timu in osnovnih značilnostih vojaške organizacije. Učinkovito in uspešno vodenje ter predstavitev vojaškega tima je predstavljeno v obliki nazorne predstavitve vojaškega tima in timskega dela iz vojaške prakse, s poudarkom na opredelitvi vlog in zadolžitev v konkretnem vojaškem timu iz prakse, pri čemer je vodenje prikazano na praktičnem primeru. Vpliv uspešnosti vodenja vojaškega tima na karierno pot je opredeljeno s prikazom terminske opredelitve mejnikov v delovanju konkretnega tima s predstavitvijo karierne poti vodje konkretnega vojaškega tima iz prakse v Slovenski vojski.
Found in: osebi
Keywords: vojaški tim, vodenje, karierna pot vodje, uspešnost vodenja vojaškega tima, vodja vojaškega tima, poveljnik, kohezivnost, Slovenska vojska
Published: 16.11.2016; Views: 7738; Downloads: 112
.pdf Fulltext (626,19 KB)

4.
Psihološka služba kot pomoč poveljniku pri vodenju enote : tudija primera
Ivan Kraljič, 2012

Abstract: V nalogi je predstavljen primer mladega častnika, ki pride v delno izgrajeno enoto kjer se sooči s zahtevami nadrejenega kakor tudi z pričakovanji podrejenih. Pri svojem delu v enoti je vse preveč upošteval nekatera teoretična znanja pridobljena v času šolanja na šoli za častnike, ki so opredeljevala vodenje in voditeljstvo. Ker se je v veliki meri naslanjal na teorijo in na nek način v ozadje postavljal medsebojne odnose, so se v enoti pričeli problemi. Častnik je bil odrezan s strani podrejenih od svoje enote in tako smo dobili enoto z poveljniki oddelka na eni strani brega ter poveljnika voda na drugi strani. Ker takšno stanje ni peljalo nikamor je bilo potrebno najti neko rešitev. To rešitev je ta častnik videl v psihologu, ki je bi del enote v kateri je delal. Psiholog je s svojimi metodami dela izmeril organizacijsko klimo ter se pogovoril s vsemi stranmi. Častnik in psiholog sta prišla do določenih zaključkov kako naprej in se dogovorila o ponovnem merjenju organizacijske klime. Po preteku določenega časa se je pokazalo, da se je častnik odločil prav, da je pomoč poiskal v psihologu in tako bistveno izboljšal delo svoje enote. Postali so tim.
Found in: osebi
Keywords: vodenje, voditeljstvo, psiholog, vojaški tim
Published: 23.11.2017; Views: 6192; Downloads: 32
.pdf Fulltext (235,38 KB)

5.
Izgorevanje med poveljniškim kadrom
Jerneja Tomšič, 2020

Abstract: Pripadniki, zaposleni v vojski, so zaradi specifične narave in pogojev dela ter različnih obremenitev izpostavljeni različnim stresorjem, kar je pogosto vzrok za stres zaposlenih. Poveljujoči v enotah so še dodatno izpostavljeni, saj imajo veliko opraviti z ljudmi in medosebnimi odnosi ter so zaradi tega še dodatno obremenjeni in nosijo veliko odgovornost. Dosedanje raziskave so namreč pokazale, da so prav medsebojni odnosi včasih vir kroničnega stresa ali celo neke vrste ojačevalec. Zato smo se v zaključni nalogi posvetili prav poveljniškemu kadru in s pomočjo anketnega vprašalnika raziskovali, kako razširjen je pojav izgorelosti ter v kakšnih pojavnih oblikah se pojavlja. V okviru Slovenske vojske (SV) in drugih institucij je bilo narejenih kar nekaj raziskav na temo stresa v Slovenski vojski, glede teme o izgorelosti pa jih je bilo narejenih manj. Ene od teh so že starejšega datuma (stare več kot desetletje), ali pa se bolj osredotočajo na telesne, duševne in vedenjske posledice stresa oz. izgorelosti ter na zelo splošen vzorec. Mi pa smo se v zaključni nalogi osredotočili na specifičen vzorec, na katerem še ni bilo narejene takšne raziskave. Naš vzorec je bil poveljniški kader od čina stotnik do polkovnik ter pogojem, da so zaposleni v SV več kot deset let. V raziskavi smo ugotavljali pogostost sindroma izgorevanja pri poveljniškem kadru. Čeprav se je pokazalo, da izgorevanje pri našem vzorcu ni prisotno, se kaže prisotnost določene stopnje čustvene izčrpanosti kot ene od dimenzij izgorevanja. Z namenom, da dolgotrajni stres ne preide v izgorevanje ter da se ta pojav prepreči, so v zaključni nalogi predstavljeni določeni mehanizmi za obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti na ravni posameznika in organizacije.
Found in: osebi
Keywords: stres, izgorevanje, čustvena izčrpanost, mehanizmi obvladovanja in preprečevanja
Published: 18.05.2020; Views: 14; Downloads: 6
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

6.
Vloga, izgradnja in namen poveljniških oz. voditeljskih timov v enotah Slovenske vojske
Jani Krajnc, 2021

Abstract: Poveljniški oziroma voditeljski timi imajo velik vpliv na razvoj uspešnih vojaških timov in njihovo učinkovito delovanje. Literature, ki obravnava teoretična načela vojaških timov v Slovenski vojski je dovolj, manj pa je znanega koliko je ta teorija uporabna tudi v praksi. Ta neznanka je bila vodilo, da raziščemo to področje. Vsebina zaključne naloge v prvem delu obravnava najpomembnejša teoretična načela, ki so opredeljena v različni literaturi in služijo kot osnova za začetek razvoja poveljniškega tima. Pomembna naloga vsakega poveljnika je razvijanje svojih podrejenih poveljnikov in jih znati povezati v delujoč poveljniški tim, ki bo ustvaril uspešen vojaški tim. Primarno morajo poveljniki sami razviti dovolj kompetenc, karakteristik in znanja, da bodo sposobni razvijanja in vodenja svojih enot. V drugem delu zaključne naloge smo izvedli analizo anketnega vprašalnika s katerim smo ugotavljali ali anketiranci poznajo teoretična vodila in kako jih dejansko uporabljajo v enotah Slovenske vojske. Prišli smo do ugotovitev, da poveljniki razumejo pomen razvijanja podrejenih poveljnikov in njihovo integracijo v svoje poveljniške time. Teoretična vodila poznajo v dovolj veliki meri, da jih znajo uporabljati tudi v praksi. Pomemben vpliv na to ima pomen vojaškega šolstva in predmet vojaškega voditeljstva.
Found in: osebi
Keywords: poveljniški tim, voditeljski tim, razvoj tima, vojaški tim, vodenje, vodja, poveljnik
Published: 24.08.2021; Views: 2868; Downloads: 24
.pdf Fulltext (1,21 MB)

7.
Vpliv osebnostnih lastnosti poveljnika na učinkovitost vodenja enote v miru in v vojni
Robert Gorenčič, 2021

Abstract: Raziskovalna naloga preučuje proces vodenja v vojaških organizacijah ter skozi analizo poskuša odkriti obstoj razlik med vojaškim vodenjem v miru in vojaškim vodenjem v boju. Skozi pregled strokovne in družboslovne domače in tuje literature definira osnovne pojme, povezane z obravnavano tematiko. Poudarek je na vodstvenih lastnostih, ki so neločljivo povezane z osebnostnimi lastnostmi vodje, in ki vplivajo na učinkovitost in uspešnost vodenja. V prvem sklopu zaključne naloge je bilo po analizi strokovne in družboslovne literature ugotovljeno, da obstajajo manjše razlike med bojnimi in mirnodobnimi vodjami. Na podlagi tega smo pripravili predloge, kako le-te zmanjšati. V drugem sklopu zaključne naloge smo povzeli ključne ugotovitve ter podali predloge za izboljšave na področju vodenja v SV.
Found in: osebi
Keywords: vodenje, vojska, osebnostne značilnosti, mirnodobni vojaški vodja, bojni vojaški vodja
Published: 26.08.2021; Views: 3088; Downloads: 17
.pdf Fulltext (499,82 KB)

8.
Operacijski stres na primeru soočanja z epidemijo COVID
Matjaž Kartuš, 2022

Abstract: Leto 2020 je zaznamovalo začetek epidemije COVID. Ob izbruhu epidemije se je drastično spremenilo življenje tako po svetu kot v naši državi. Po razglašeni epidemiji COVID je vlada Republike Slovenije začela sprejemati ukrepe za zajezitev epidemije. V Slovenski vojski (SV) je področje in naloge preprečevanja širjenja COVID prevzela Vojaško zdravstvena enota (VZE) in se soočila s številnimi neznankami in ukrepi. Glede na to, da stresne odzive ob novih kritičnih situacijah pričakujeta tako civilna kot vojaška teorija stresa, lahko pričakujemo, da je pri VZE spopadanje z epidemijo povzročilo stresne odzive. V teoretičnem delu naloge so predstavljeni osnovni pojmi operacijskega stresa. V nadaljevanju naloga proučuje epidemijo COVID in vlogo VZE v epidemiji. Pred zaključkom je predstavljena raziskava in analiza raziskave v enoti VZE na področju operacijskega stresa. Naloga se končuje z verifikacijo raziskovalnega vprašanja, kjer so podani predlogi in nasveti za nadaljnjo delo.
Found in: osebi
Keywords: epidemija, COVID, operacijski stres, stresorji, Vojaška zdravstvena enota
Published: 23.06.2022; Views: 8; Downloads: 6
Gradivo je na voljo samo prijavljenim uporabnikom!

9.
Poveljevanje na podlagi poslanstva – pogoji za njegovo uspešno implementacijo v Slovensko vojsko
Aleš Umek, 2022

Abstract: Doktrina Slovenske vojske opredeljuje poveljevanje na podlagi poslanstva kot temeljno obliko vodenja, vendar pa tega modela vodenja ni preprosto izvajati. Za njegovo uspešno izvedbo mora biti izpolnjenih več pogojev. Zato avtor analizira uspešnost izvajanja koncepta poveljevanja na podlagi poslanstva v sodobnih zahodnih vojskah, predvsem v ameriški vojski, predlaga smernice za uspešno izvedbo koncepta in primerja, ali Slovenska vojska izpolnjuje kriterije za uspešno izvedbo poveljevanja na podlagi poslanstva. Ker smernic za izvajanje poveljevanja na podlagi poslanstva ni veliko, avtor poskuša skozi koncept opolnomočenja ugotoviti, kako je z izvajanjem poveljevanja na podlagi poslanstva v Slovenski vojski. Avtor ugotavlja, da v Slovenski vojski še niso izpolnjeni vsi pogoji za uspešno izvajanje poveljevanja na podlagi poslanstva v praksi, in opozarja, katerim področjem je treba dati večji poudarek, da bo izvajanje uspešno, ter predlaga, kaj je treba narediti na strateški ravni, da bi predstavljena koncepta lahko zaživela v Slovenski vojski.
Found in: osebi
Keywords: poveljevanje na podlagi poslanstva, vodenje, opolnomočenje
Published: 13.01.2023; Views: 1291; Downloads: 98
.pdf Fulltext (1,18 MB)

Search done in 0 sec.
Top
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top