Our website uses cookies. For some of them we need your consent. Edit consent...

MoD Library and Information System

Show document
  • A-
  • A+
  • English (UK)
  • Slovenščina

Title:Sodelovanje Slovenske vojske in policije v Sloveniji : zaključna naloga
Authors:Kopše, Boštjan (Author)
Potočnik, Gregor (Mentor) More about this mentor... New window
Language:Slovenian
Work type:Specialist thesis
Organization:ŠČ - Officer Candidate School
Abstract:Danes je nacionalno in mednarodno varnostno okolje postavljeno pred velike izzive. Pojav novih virov ogrožanja, je pred organe nacionalno varnostnih sistemov in mednarodnih organizacij postavilo zahteve po drugačni organiziranosti in opredelitvi novih nalog ter pristojnosti. Nacionalno varnost je mogoče zagotavljati predvsem z uspešno kombinacijo različnih sistemov in dejavnosti, tako na nacionalni kot tudi na nadnacionalni ravni. Zaradi novih oblik ogrožanja, s katerimi se danes sooča mednarodna skupnost, države vse intenzivneje sodelujejo pri zagotavljanju lastne in posledično kolektivne varnosti v okviru mednarodnih organizacij. V zaključni nalogi bom predstavil sodelovanje Slovenske vojske in Policije. Ocenjujem, da je v Sloveniji razmejitev med Slovensko vojsko in Policijo še vedno, saj zastavlja mejo med notranjo in zunanjo varnostjo, kar predstavlja bistven problem v sodobni državi. Povezovanje je potrebno saj so teroristične aktivnosti in kriminalna dejanja vse pogostejši pojav in če omenim še vse večje število naravnih nesreč, govorimo že o resnem problemu, ki ga je potrebno reševat s sodelovanjem. V zaključni nalogi bom tudi navedel področja in primere sodelovanje med Slovensko vojsko in Policijo. Ker ima Republika Slovenija omejene kadrovske, finančne in druge možnosti, je za učinkovito delovanje na področju boja proti terorizmu bistvenega pomena doseganje usklajenih ukrepov med vsemi subjekti nacionalno varnostnega sistema. Predstavil bom dobre prakse sodelovanja v preteklosti in smernice ter neizkoriščene možnosti. Kot cilj naloge sem si zadal, da spoznam področja sodelovanja med Slovensko vojskoin Policijo do te mere, ki omogoča spoznati trende krepitve sodelovanja v prihajajočih letih. Sodelovanje je na obveščevalnih področjih ter o pretoku informacij v realnem času je v zadnjih letih močno napredovalo. In je dober pokazatelj nujnosti sodelovanja med notranje-varnostnim in zunanje-varnostnim sistemom.
Keywords:sodelovanje, terorizem, nemiri, varnost, blaginja, Slovenska vojska, policija
Year of publishing:2010
Publisher:[B. Kopše]
Source:Maribor
UDC:355.1/.3:351.74
COBISS_ID:3760846 Link is opened in a new window
Views:10892
Downloads:713
Files:.pdf SPEC_Kopse_Bostjan_i2010.pdf (805,67 KB)
MetadataXML DC-XML DC-RDF
Categories:Document is not linked to any category.
:
  
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only for logged in users.
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Abstract:Today, national and international security environment is in front of great challenge. The emergence of new sources of threat, the authorities of the national security systems and international organizations put different requirements for organization and definition of new roles and responsibilities. National security can be provided mainly by the successful combination of various systems and activities both at national and at transnational level. Because of new forms of threat, which is now facing the international community, the country is intensely involved in providing their own collective security and, consequently, in international organizations. n the final task I will talk about cooperation between Slovenian Armed Forces and the Police. I estimate that the distinction between Slovenia Slovenian army and Police are still too big raises because the boundary between internaland external security as an essential problem in modern country. Integration is necessary because of terrorist activities and criminal acts are increasingly frequent and yet to name any more natural disasters are already talking about a serious problem which must be resolved through cooperation. In this work I have also mentioned how the cooperation between internal and external security regulated major European countries. Since the Republic of Slovenia has limited personnel, financial and other options for the effective operation in the fight against terrorism are essential to achieve coordinated action among all the subjects of national security.
Keywords:cooperation, terrorism, riots, security, prosperity, Slovenian Armed Forces, police

Comments

Leave comment

To comment you have to login.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back
www.mo.gov.si Colophon   | Cookie settings Top